hỗ trợ
Hành chính và tổng hợp Tư vấn và dịch vụ Hệ thống và ứng dụng Đào tạo và Truyền thông
Name 0232. 3817779 Name 0232.3817567 Name 0232.3856696 Name 0232.3817456
Phone havt.stttt@quangbinh.gov.vn Phone huynt.stttt@quangbinh.gov.vn Phone htud.stttt@quangbinh.gov.vn Phone andth.stttt@quangbinh.gov.vn