Bản in     Gởi bài viết  

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình “là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động, có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TT: quản lý, vận hành, thúc đẩy ứng dụng, đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin; đào tạo, truyền thông, tư vấn, dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

[Trở về]