Bản in     Gởi bài viết  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015 
Ngày 16/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1590/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2015, 100% các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành, 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh sẽ được đưa lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình; 60% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử; 80% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc hàng ngày. Bên cạnh đó, 70% chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, 50% cơ quan cấp huyện và 30% xã, phường, thị trấn triển khai nhân rộng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đối với hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo 10% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến huyện; thông suốt 100% cuộc họp trực tuyến từ tỉnh đến Trung ương; hệ thống giao ban trực tuyến cũng được mở rộng, phát triển tới các cơ quan trong khối Đảng.
Về ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu năm 2015, có 50% cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm kế toán tài chính và các phần mềm chuyên ngành nội bộ khác; 30% cơ quan, đơn vị triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong hoạt động chuyên môn. Ngoài ra, có 100% UBND cấp huyện, 50% sở, ban, ngành, 30% xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông; 10% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3 trên mạng, đặc biệt là dịch vụ cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh, xây dựng, giải quyết lao động việc làm, khiếu nại tố cáo…

Để hoàn thành những mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nội dung trọng điểm cần thực hiện bao gồm: Đầu tư nâng cấp hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đào tạo, phát huy nguồn nhân lực CNTT. Cùng với đó, Kế hoạch còn đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các nội dung trên như giải pháp về tài chính, tổ chức, môi trường chính sách...
Tác giả bài viết: (Website Quảng Bình)
Nguồn tin: Nguồn: Kế hoạch số 1590/KH-UBND ngày 16/12/2014

[Trở về]